BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi

 

Eğitim Komisyonu

EĞİTİM KOMİSYONU GÖREV TANIMI

 

Görevin Adı: Eğitim Komisyonu

Görevin Kapsamı: Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki Eğitim Komisyonu’nun görev, yetki ve çalışma esaslarını kapsar.

Görev/Sorumluluk:

 1. Fakülte eğitim-öğretim faaliyetlerinin eğitimde yeterlilik temelli kalite güvence sistemi ilkeleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,
 2. Fakülte eğitim-öğretim faaliyetlerinin yeterliliğe dayalı olarak yürütülmesine yönelik uygulamalar konusunda Bölümlerin öz değerlendirme çalışmalarını koordine etmek,
 3. Fakülte öğrenme ortamı ve kaynaklarının yeterliliklerinin belirlenmesine ve bu imkânların geliştirilmesine yönelik raporlar oluşturmak,
 4. Bölüm/program/ana bilim dalı öğretim program yeterlilikleri, ders öğrenme çıktıları ve kazanımlarının öğrenme yönetim sistemine girilmesini sağlamak,
 5. Dekan ve Fakülte Kurulunun isteği üzerine eğitim ile ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunmak,
 6. Mezuniyet öncesi ve sonrası, preklinik ve klinik eğitim sorumluları ile iş birliği yapmak,
 7. Ders programının ve ders içeriklerinin incelenmesi ve gerekiyorsa güncellenmesi amacıyla değişiklik yapılması konusunda Dönem koordinatörlükleri ile birlikte çalışmak,
 8. Ulusal ve uluslararası lisans akreditasyon programlarının takip ve başvuruları için gerekli prosedürleri izlemek,
 9. Anabilim dallarından gelen yeni seçmeli ve zorunlu ders ve ders değişiklikleri önerilerinin değerlendirmek,
 10. Gerekli hallerde, diğer üniversitelerin eğitim-öğretim komisyonları ile iş birliği yapmak,
 11. Öğrenci, Öğretim üyelerinden alınan geri bildirimleri değerlendirmek,
 12. Eğitim Komisyonu tarafından alınan kararları ve önerileri öğretim elemanları ile paylaşmak.